REGULAMIN KONKURSU
Pizza Contest - Miedzynarodowy Dzień Pizzy

PEŁNE OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Storware Sp. z o. o., z siedzibą: Leszno 8/44, 01-192 Warszawa, KRS 0000510131, NIP 5213672602 (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy Konkurs jest adresowany wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy spółki Storware Spółka z o.o., firmy powiązane, jak też osoby związane z organizacją niniejszego Konkursu.

3. Czas trwania: Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10:00 CEST dnia 22/10/2020 i kończy o godzinie 24:00 CEST dnia 25/10/2020.

4. Udział nie wymaga dokonania zakupu produktów marki Storware.

5. Aby wziąć udział w konkursie:

a) Zaloguj się na swoje konto na Facebook lub Linkedin (lub utwórz takie konto bez ponoszenia opłat) i śledź @Storware, a następnie

b) Wejdź w zakładkę “#Games” na koncie @Storware https://storware.eu/wp-content/uploads/2020/10/Backupmonster-CapsLock-Mode.html podczas trwania Konkursu i zagraj w Grę „CAPSLOCK DAY’s #Backupmonster Game”

6. Zasady i nagrody:

Każdy, kto zagra w konkursową grę i zdobędzie w niej minimum 500 punktów powinien wysłać do Organizatora „screen” (zdjęcie) potwierdzający zdobycie 500 lub więcej punktów. Można nadesłać go w komentarzu do posta, za pomocą messengera Facebooka lub na adres: marketing@storware.eu. Screeny można przesyłać do 25 października do godz. 24 czasu polskiego. Z nadesłanych zgłoszeń Organizator nagrodzi 10 najlepszych wyników:

  • 3 pierwszych zwycięzców: t-shirt, czapeczka, kubek, naklejki
  • 3 kolejnych zwycięzców: kubek, breloczek, naklejki
  • 4 ostatnich zwycięzców: breloczki i naklejki

7. Możesz zagrać w grę wielokrotnie, jednak tylko jeden z nadesłanych wyników bierze udział w konkursie. Pamiętaj, że liczy się czas nadesłania zgłoszenia.

8. Nagroda nie może zostać wymieniona na gotówkę, ani inną formę gratyfikacji. Nagroda nie może zostać przeniesiona przez zwycięzcę na inną osobę.

9. Nagroda zostanie doręczona w terminie 28 dni od dnia potwierdzenia wyboru zwycięzcy.

10. Wybór zwycięzcy: wszystkie wyniki w postaci zdjęć lub zrzutów ekranów zostaną zebrane, a następnie przedstawiciele Organizatora wybiorą spośród nich 10 zwycięzców wg kryteriów konkursu. W terminie do 5 dni od dnia zakończenia trwania Konkursu ogłoszony zostanie zwycięzca.

11. Kontakt ze zwycięzcą: Kontakt ze zwycięzcą nastąpi za pomocą bezpośredniej wiadomości maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od dnia losowania. Zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie, podanie adresu wysyłkowego, pod który ma trafić nagroda i potwierdzenie przyjęcia nagrody w terminie 14 dni od dnia pierwszego kontaktu. Jeśli zwycięzca nie odpowie na komunikację w terminie 14 dni od pierwszego kontaktu, Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania go i przeniesienia nagrody na rzecz innego zwycięzcy wybranego tą samą metodą.

12. W przypadku zaistnienia zdarzenia lub powstania okoliczności, pozostających poza kontrolą Organizatora, a które uniemożliwią Organizatorowi wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Konkursu, Organizator będzie zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jego obowiązków wynikających z przyrzeczenia publicznego złożonego w ramach niniejszego Konkursu.

13. Organizator i podmioty z nim współdziałające nie będą odpowiedzialne za niewłączenie do Konkursu uczestników, jeśli takie niewłączenie wynikło z przyczyn technicznych lub podobnych, w tym takich, za które odpowiada Organizator lub podmioty z nim współdziałające. Organizator nie odpowiada za błędy systemu i jakiekolwiek inne zdarzenia, które mogą skutkować utraceniem, opóźnieniem lub nieotrzymaniem screenu, jak też komunikacji do zwycięzców.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, stratę lub uszkodzenie ciała odniesione przez uczestnika Konkursu w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub wygrania nagrody, albo za jakiekolwiek szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z użyciem nagrody przez zwycięzcę konkursu.

15. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Organizator nie ma możliwości przeprowadzenia Konkursu zgodnie z planem z przyczyn takich jak, w szczególności: manipulacja, nieuprawniona interwencja, oszustwo lub inne zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora, które zagrożą lub wpłyną na administrowanie, bezpieczeństwo, rzetelność, integralność lub prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, który manipuluje konkursem oraz do zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Konkursu, za stosownym powiadomieniem o tym fakcie.

16. Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zasady przetwarzania  i ochrony danych osobowych  przez Organizatora są dostępne w Polityce Prywatności Organizatora i opublikowane na stronie www.storware.eu w zakładce „Polityka Prywtaności”.

17. Twój udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszych warunków. Jakiekolwiek naruszenie przez Ciebie niniejszych warunków uprawnia Organizatora do odebrania prawa do nagrody.

18. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z Linkedin czy Facebook. Biorąc udział w Konkursie dostarczasz informacje Organizatorowi, a nie właścicielowi aplikacji. Przez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik zwalnia Linkedin i Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności na zasadach określonych w warunkach korzystania z nich określonych w regulaminach aplikacji.

19. Niniejszy Konkurs podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

20. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie:

a) udzielasz Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodwołalnej i nieodpłatnej licencji (z prawem do udzielenia sublicencji) do użycia całości lub części materiału składającego się na Twoje zgłoszenie, na okres trwania Konkursu, dla jakichkolwiek komercyjnych i niekomercyjnych celów, na następujących polach eksploatacji:- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Twojego Kontentu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Twój Kontent utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

– w zakresie rozpowszechniania Twojego Kontentu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, włączając w to:

  • udostępnianie Twojego Kontentu przez Facebook i LinkedIn innym użytkownikom tego serwisu;
  • włączanie Twojego Kontentu do naszych kampanii marketingowych i reklam, czy to w Internecie (na stronie www. Organizatora, w aplikacjach, w innych serwisach i platformach, w e-mailach i newsletterach oraz postach w social mediach), czy też offline (w materiałach drukowanych, telewizyjnych lub rozpowszechnianych inną drogą);

b) Upoważniasz Organizatora na okres trwania Konkursu, do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych powstałych z wykorzystaniem Twojego Kontentu oraz zezwalasz na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do takich utworów, to jest do korzystania i rozporządzania modyfikacjami Twojego Kontentu przed lub po jego publikacji. W szczególności, Organizator może: zmienić rozmiar, wykorzystać w zbiorze, zmienić format, przekonwertować lub zdekodować screen lub też połączyć całość lub część Twojego Kontentu z kontentem Organizatora lub pochodzącym od naszych licencjodawców (w tym: kontentem podchodzącym od innych uczestników Konkursu, na przykład poprzez stworzenie kolażu).c) Zgadzasz się, że Organizator nie ma obowiązku oznaczać Twojego Kontentu Twoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem oraz nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezpłatnie zobowiązujesz się do niewykonywania Twoich autorskich praw osobistych w odniesieniu do Twojego Kontentu i upoważniasz Organizatora do wykonywania tych praw w Twoim imieniu.d) Oświadczasz, że przysługują Ci majątkowe i osobiste prawa autorskie do Twojego Kontentu w zakresie wystarczającym do udzielenia licencji i upoważnień, o których mowa w niniejszym punkcie.

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.10.2020. r.